วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

                               เป็นผู้นำโรงพยาบาลสัตว์ในการให้บริการด้านสุขภาพ พลานามัย รวมถึงพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง ทั้งยามสุขและยามเจ็บป่วยด้วยความห่วงใยโดยทีมบุคลากรโรงพยาบาลสัตว์ที่มีใจรักในงานบริการ ตลอดจนมีความรู้ความเชี่ยวชาญและความชำนาญตาม หลักวิชาการที่ทันสมัยอยู่เสมอ

พันธกิจ 

                              เป็นโรงพยาบาลสัตว์ที่มุ่งมั่นและตั้งใจที่จะให้บริการด้านสุขภาพ พลานามัย และพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงอย่างโรงพยาบาลสัตว์มืออาชีพ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้มารับบริการโรงพยาบาลสัตว์  โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านวิชาการไปพร้อมๆกับคุณภาพชีวิตของทีมบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสัตว์และทีมสนับสนุน  ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการโรงพยาบาลสัตว์ รวมทั้งระบบการให้บริการโรงพยาบาลสัตว์ อย่างต่อเนื่องและมีการบริหารต้นทุนโรงพยาบาลสัตว์ อย่างมีประสิทธิภาพ นำมาซึ่งความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานในโรงพยาบาลสัตว์ ไปพร้อมๆกับการขยายสาขาของธุรกิจโรงพยาบาลสัตว์ อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

                          

 

ได้แก่  “ACT - Q”

A  =  Achievement  Motivation  คือ มีความมุ่งมั่นและใส่ใจในทำงานให้สำเร็จ 

C  = Customer Focus  คือ มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นที่ตั้ง 

T  = Team Work  คือ มุ่งมั่นทำงานร่วมกันเป็นทีม 

Q  =  Quality Awareness  คือ มุ่งเน้นใส่ใจในคุณภาพของการให้บริการแก่ลูกค้าทั้งลูกค้า ภายนอก และลูกค้าภายใน

 

    ความภูมิใจของเราชาวโรงพยาบาลสัตว์ศูนย์ เมืองเอก ที่ได้มีโอกาสร่วมถวายงานในการดูแลรักษาสุนัขทรงเลี้ยงในพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ เรือนรับรองที่ประทับ ฐานทับเรือสัตหีบ ตลอดระยะเวลาทรงงานในพื้นที่ อำเภอสัตหีบ 

เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 53 - 31 มี.ค. 54


  • ก่อนที่จะมาเป็นโรงพยาบาลสัตว์ศูนย์เมืองเอก เริ่มต้นจากการเปิดคลินิกรักษาสัตว์ภายใต้ชื่อ “คลินิกสัตวแพทย์เมืองเอก” คลินิคตั้งอยู่ซอยพหลโยธิน 87 ปากทางเข้าหมู่บ้านเมือ...

  • โรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์เมืองเอก ประกอบด้วยสี่สาขา 1.โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก สาขาเมืองเอก ปทุมธานี2.โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก สาขาคลองสาม ธัญบุรี ปทุมธานี3.โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก ...